Szkoła Kompetencji

Projekt: „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”

logo

Projekt: „Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”, nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0056/18

Dofinansowany w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest „podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu Ząbkowickiego poprzez:
- zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK i innowacyjnych metod w procesie kształcenia oraz
- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i umiejętności autoprezentacji”.

 

Odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby edukacyjne szkół, a także uczniów i nauczycieli objętych realizacją projektu są następujące działania projektowe:

 • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) obejmujące wyposażenie każdej ze szkół w nową pracownię TIK (15 stanowisk, sieć bezprzewodowa, tablica interaktywna), która będzie wykorzystywana przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, ale także zakup innych pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych tj. pracowni matematycznych i informatycznej (do programowania).
 • Szkolenia metodyczne dla nauczycieli z zakresu:
  1) wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych (w tym wykorzystanie e-podręczników, e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS),
  2) podstaw kreatywnego uczenia w dzisiejszej szkole,
  3) autoprezentacji i wystąpień publicznych (dla nauczycieli języka polskiego, którzy będą realizować zajęcia dla uczniów z autoprezentacji i wystąpień publicznych w ramach projektu).
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, których celem jest wyrównanie poziomu zróżnicowanej wiedzy matematycznej i umiejętności językowych u uczniów, poprzez niwelowanie braków edukacyjnych z poprzedniego etapu kształcenia.
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające realizowane z wykorzystaniem narzędzi TIK, zakupionych w ramach projektu, będące odpowiedzią na zdiagnozowane nadal niskie ich wykorzystanie w szkołach objętych realizacją projektu. Większe wykorzystanie narzędzi TIK podczas realizacji dodatkowych zajęć w ramach projektu ma na celu uatrakcyjnienie form przekazywania wiedzy, motywację uczniów do efektywniejszego jej przyswajania, ale przede wszystkim zmianę nastawienia nauczycieli nadal niechętnie wykorzystujących narzędzia TIK do częstszego i pełniejszego korzystania z nich.
 • Zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych realizowane przez nauczycieli języka polskiego odpowiednio przeszkolonych metodycznie w projekcie w zakresie retoryki, sztuki autoprezentacji i swobody wystąpień publicznych. Tego typu umiejętności miękkie mają ogromne znaczenie w dalszym rozwoju uczniów, zarówno podczas kontynuowania przez nich nauki, jak i w ich późniejszym rozwoju zawodowym.
 • Warsztaty kształtowania postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, których celem będzie nabycie przez uczestników umiejętności stosowania kreatywnych rozwiązań, pomysłowości oraz umiejętności pracy w grupie.

Wartość całkowita projektu: 623 442,06 zł

Dofinansowanie UE ze środków EFS w ramach RPOWD 2014-2020: 592 269,45 zł (95%)

Wkład własny Powiatu Ząbkowickiego: 31 172,61 zł (5%)

Projekt będzie realizowany w trzech szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki tj.: Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
i Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich.