BIP

Cele i zadania

PRZEDMIOT DZIALALNOŚCI

§ 7

1. W szkole realizuje się cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) szkoła umożliwia absolwentowi dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, c) szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków w jakich funkcjonuje i wieku uczniów, d) szkoła sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb.

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

3. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: a) kontynuację pracy z uczniem będącym pod opieką Poradni Psychologiczno- -Pedagogicznej, b) umożliwienie korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uczniom specjalnej troski.

4. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły między innymi poprzez; a) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej (w miarę potrzeb i możliwości finansowych), b) umożliwienie pobierania nauki uczniom niepełnosprawnym zgodnie z orzeczeniem lekarskim, c) prowadzenie zajęć z zakresu socjoterapii z młodzieżą niepełnosprawną (w miarę potrzeb i możliwości), d) organizowanie różnych form życia zespołowego rozwijającego jednostkę i integrujące zespół uczniowski.

5. Szkoła w miarę swoich możliwości, umożliwia uczniom rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań, stwarza możliwości realizowania indywidualnych programów nauczania poprzez: a) organizowanie pozalekcyjnych kół zainteresowań wg potrzeb,b) stwarzanie możliwości organizowania wycieczek, przedmiotowych i krajoznawczych, turystycznych, wyjść i wyjazdów do teatru, opery, kina, filharmonii itp., c) opracowanie w zależności od potrzeb indywidualnych programów nauczania dla uczniów.

6. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych w tym: a) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, b) nawiązuje współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego, c) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły d) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

 

ORGANY SZKOŁY

 

Organami szkoły są :

a) Dyrektor Szkoły,

b) Rada Pedagogiczna, złożona z:

- Rady Pedagogicznej szkoły młodzieżowej

- Rady Pedagogicznej Szkoły dla dorosłych

Organami społecznymi szkoły są:

a) Rada Rodziców,

b) Samorząd Uczniowski

c) Samorząd Słuchaczy

ORGANIZACJA 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska 17, zwany dalej „Zespołem” jest szkołą publiczną obejmującą:

a) Technikum o 4-letnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum, ukończenie którego umożliwia uzyskanie poszczególnych kwalifikacji określonych dla danego zawodu oraz uzyskanie dyplomu technika w danym zawodzie , a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości.

b) Zasadniczą Szkołę Zawodową, która jest szkołą zawodową na podbudowie gimnazjum o trzyletnim okresie nauczania, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe , a także dalsze kształcenie ogólne , począwszy od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

c) Szkołę Policealną dla Dorosłych o 2-letnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły średniej, której ukończenie umożliwia uzyskanie tytułu technika o danej specjalności.

d) Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy o 3- letnim cyklu nauczania na podbudowie szkoły podstawowej, którego ukończenie umożliwia podjęcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

e) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o 3 – letnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej , którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK

 

 

EWIDENCJE I REJESTRY

Księga uczniów.

 

Księgi arkuszy ocen.

 

Arkusze ocen.

 

Dzienniki lekcyjne.

 

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

 

Dziennik korespondencji.

 

Księga zastępstw.

 

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.

 

Księga zarządzeń dyrektora.

 

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.

 

Księga inwentarzowa.

 

Akta osobowe.

 

Rejestr zaświadczeń i aktów nadania stopnia awans zawodowego.

 

Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy oraz Karcie Nauczyciela.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 

UDOSTĘPNIANIE INFROMACJI

 

SKARGI I WNIOSKI