BIP

Osoby sprawujące funkcję

W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów w poszczególnych obszarach.

Powierzenie tych funkcji i odwoływanie z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

Tworzy się również następujące stanowiska kierownicze:

a) główny księgowy,

b) kierownik administracyjny.